• Esperanto 
  • Français 

Libroj de Libro-Servo ĉe ESK

La biblioteko de la Esperanto-Societo Kebekia

Montrealo, Kebekio, Aprilo 1998

AŬTOROJ

-A-

*Absolon, K., Morivia Karsto, Esperanta klubo en Brno
*Adamson, Hendrik, Verperkanto, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1967
*Adema, Tjeerd, Dekkinga fuĝas, Dansk Esperanto-Forlag, Aabyhoj, 1957
*Adi, La forto de l`vero, Dansk esperanto-Ferlag, 1968
*Ady, Endre, La morto de la ĉielarko, Hungara esperanto-Asocio, Budapeŝto,1977
*Altherr, Anita Periĉ, Ne facilas esti...sloveno en Italio, Internacia komitato por etnaj leberecoj, Triesto, 1991
*Andrianova, N.H., Ukrainaj popolaj fabeloj, BEA, 1983
*Aymonier, Camille, Pri esperanto, Esperantista centra oficejo, Parizo, 1913, (RD)
*Appelbaum, J.D., Jozefo, J. Régulo-Eldonisto, La Laguna, 1957
*Aszlannyi, Karlo, Sep vangofrapoj, The esperanto publishing, Anglujo, 1943
*Atanazov Atanas D., La lingva esenco de esperanto, UEA, Rotterdamo, 1983
*Atusi, Nakazima, La obstino, Librejo Pirato, 1963
*Auld, William, Esperanto: a new approach, Heroldo de esperanto, Bruselo, 1965

-B-

*Baghy, Julio, Sonĝe sub pomarbo, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1958
*Baghy, Julio kaj Kalocsay, Kolomano, Ora Duopo (jubilea libro), Budapest, 1966
*Baghy, Julio, En maskobalo, Hungara esperanto-asocio, Budapest, 1977
*Baghy, Julio, La verda koro, Budapeŝto, 1937
*Bailong, Cao kaj Qingzhwen Zhang, Antikvaj Ĉinaj Sciencistoj, Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino, 1990
*Balucki. M., Kuzeto, Eldonejo Esperantista Voĉo, Pollando
*Banacki, Jerzy, Ne kombitaj pensoj, La juna penso, 1973
*Baronnet, F., Lingvaj anguloj, SAT, Francio, 1981
*Bastien, Louis, Naŭlingva etimologia leksikono, The esperanto publishing, Londono, 1950
*Baur, Arthur, La fenomeno Svislando, Eldonita de Svisa esperanto-Societo. Bern, 1979
*Beaupierre, Henri, Specimene, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1962
*Becerro de Bengoa, Ricardo, La ĵusnaskito, Esperanto-Eldonejo, Nederlando,1937
*Behrmann, Hermann, Esperanto en lingvolaboratorio, Esperanto-eldonejo, Loehne, 1973
*Bennemann, Paul, Miru, pensu, ridu!, Heroldo de esperanto, 1950

*Bernasconi, Edo, Esperanto et interlingua, Centre culturel-espérantiste, La chaux-de-Fonds, 1976
*Bertin, Christian, Aktuala konputiko (n.1) Francio, marto 1985
*Blais, Hélène, Skribistino anhelanta, ,Eldonejo Ondo, Montrealo, 1987
*Blais, Hélène, Scribe haletante, Editions Onde, Montréal, 1987
*Boell, Henrich, La perdita honoro de iu Katarina Blum, Edition Leipzig, 1974
*Bogh-Hogsted, Agnes, Misteroj de l`vivo, Dansk Esperanto-Ferlag, 1950
*Bomford, Jean, Marfilo Karlo, Eldonejo kardo, Glasgow, 1978
*Boucher, Anne-Marie, Les attentes des parents des comités d’école de la région de Montréal quant au ròle et à la place des langues non maternelles à l’école polyvalente, Thèse Ph.D., Université de Montréal, 1983
*Bradatsch, G., Ĉiam malnova kaj ĉiam nova, (impresoj pri Prago), Ĉeĥa Esperanto- Asocio, 1985
*Brecht, Bertold, Trigroŝa romano, Bleicher Verlag, DDR, 1977
*Boulton, Marjorie, Zamenhof aŭtoro de esperanto, J. Régulo-eldonisto, La Laguna, 1962
*Boulton, Marjorie, Kontralte, Bel-Literatura Eldon-serio, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1955
Boulton, Marjorie, Ni aktoras...(3 komedietoj), Dansk Esperanto-Forlag, Aabyhoj, 1971
*Boulton, M., Faktoj kaj fantazioj, UEA, Rotterdamo, 1984
*Bulthuis, H.J., Inferio, Internacia Cseh-instituto de esperanto, 1938
*Bulthuis, H.J., La vila mano, 1928
*Bulthuis, Rico, La alia pasinteco, internacia esperanto-instituto, Hago, 1952
*Butler, Montagu C., Esperanto for beginners, Punjabi esperanto academy, Pakistan
*Butler, M.C., Muzika terminaro, Esperanto press, Kanado, 1960
*Bricard, Raoul, Matematika terminaro kaj krestomatio, Parizo, Hachette, 1905, (RD)
*Butler, Montagu C., Step by step in esperanto, The esperanto publishing, Londono, 1965

-C/Ĉ-

*Campion, Constance, Pensoj en esperanto, Usono, 1986
*Chesterton, G.K, La naiveco de Pastro Brown, The esperanto publishing, Anglujo, 1937
*Christensen, Nils, La fingro de la diablo, Eldonejo esperanto A-S, Oslo, 1957
*Christophersen, Rigmor, Else kaj Bo, Dansk esperanto-Forlag, 1974
*Cervantes, M., La inĝenio hidalgo, (trad. Han Riner), Juno Penso, Laroque Timbaut, 1978
*Clark, W.J., International language, J.M.Dent and sons ltd, Londono,1912
*Cohen, Aharon, Paco en proksima oriento, La juna penso, 1974
*Cooper, J.F. kaj Imbert, R., La sentimulo, Internacia kultura servo, Zagreb, 1982
*Couteaux, Jean, Esperanto, manuel de perfectionnement (3), Editions Nova, 1946

*Cox, George, Esperanto, grammar and commentary, British esperanto association, Londono, Kvara eldono
*Ĉeĥov, Anton, Sveda alumeto, Sezonoj, 1991

-D-

*Darbellay, Christian, Kiu estas kiu en scienco kaj tekniko, Internacia Scienca Asocio esperantista, 1981
*Darvas, Joszef, Amara pano, Dana laborista esperanto-asocio
*Dawson Lewis, Gabriel, Notes on english grammar for students of esperanto, The british esperanto association, Londono, 1957
*De Amicis, Edmondo, Italaj rakontoi, A. Paolet, Italio, 1957
*Degen, Arthur, Esperanto lerno libro (unua parto) Ferdinand Hirt ans sohn, Leipzig, 1930
*Degenkamp, G.J., Esperanto 60-jara, Eldonis libro-servo F.L.E., Nederlando, 1947
*De Jong, Arie (Dr), Gramat volapuka, Leiden, 1931
*Delaire, Pierre, Ludoviko en Nederlando, Centre national esperanto-office, Orléans, 1957
*Delaire, Pierre, L`espéranto vivant, Centre national esperanto-office, Orléans, France
*Delaire, Pierre, L`Espéranto fil d`Ariane du coeur et de l`esprit, Centre national espéranto-office, Orléans, 1959
*Delaire, Pierre, L’edelvejso kaj la tri vagabondinoj, La esperantista libro-klubo, Francujo, 1963
*Derlatka, Tadeusz kaj Lubojanski, Polaj okcidentaj kaj nordaj teritorioj, Okcidenta Press-Agentejo, Warszawa, 1966
*De Seabra, Manuel, Antologio de portugalaj rakontoj, Lisboa, 1959
*Dombrovski, A., Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj, Kovno, 1908, (RD)
*Drabs, Hubert X.L., Espéranto et écoles européennes, Documents sur l`Esperanto (1), UEA, 1977
*Drezen, E., Skizoj pri teorio de esperanto, Dank Esperanto-Forlag, Aabyhoj, 1975
*Drezen, E., Historio de la mondlingvo, tri jarcentoj da serĉado, Eldonejo Progresso, Moskvo, 1991
*Duc Goninaz, Michel, Studoj pri la internacia lingvo, Aimav, Gent, 1987
*Duc Goninaz, Michel, Lingvoj, Gentoj kaj lingvaj politiko, Belgio, 1974
*Durette, Paul, Praktika esperanto (nouveau cours par correspondance), Montrealo (Kebekio), 1966

-E-

*Egerrup, H.L., Doktoro Dorner, Dansk Esperanto-Forlag, 1945

-F-

*Faulhaber, F., Ne tiel, sed tiel ĉi , Dansk Esperanto-Forlag, Aabyhoj, 1974
*Fighiera C. kaj Harmon, L., Le problème des langues dans le tourisme, Documents sur l’espéranto, UEA, 1986
*Flood, David, Mi serĉis oron kaj oleon sed trovis..., Literatura klubo, Stelo libro, Stockholm, 1946
*Forge, Jean, La verda raketo, Eldenejo Koko, Kopenhago, 1961
*Forster, Peter G., The esperanto Movement, Mouton, The Hague, 1980
*Fradier, Georges, Oriento kaj okcidento, Unesko, 1962
*Francini, Walter, Esperanto sen antaŭjuĝoj, Kultura kooperativo de esperantistoj, Rio de Janeiro, Brazilo, 1978
*Finemann, Harry, Esperanto juda vortaro kaj juda esperanto vortaro, Montrealo (Kebekio), 1966
*Freitas (de) Martins, José, La prahistoria arto, Portugala eldona rondo, Portugalio, 1947

-G-

*Gething.W.A., Essential esperanto, W. Foulsham and Co. Ltd, Londono, 1959
*Giacosa, Josefo, Ŝakludado, A. Paolet, Italujo, 1957
*Gilbert, William, Planlingvaj problemoj, Beletraj kajeroj de stafeto, Kopenhago, 1977
*Giraudoux, La Troja milito ne okazos
*Gleason, Henry Allan, Workbook in descriptive linguistics, Holt, Rinehart and Winston, Usono, 1955
*Goethe, Iphigenie auf Tauris, Ginn and Co., Usono, 1934
*Golden, Bernard, Bestoj kaj homoj, Edistudio, Pizo, 1986
*Goldsmith, O., Ŝi kliniĝas por venki, Eldonata de ``The esperantist``, Londono, *Gomes Braga, Ismael, Veterano?, Kultura kooperativo de esperantistoj, Brazilo, 1937
*Gorbaĉov, Miĥail, Relao kaj garantioj de la sekura mondo, Eldonejo APN, Moskvo, 1987
*Gorbaĉov, Miĥail, Oktobro kaj la rekonstruo: la revolucio daŭras, Eldonejo APN, Moskvo, 1987
*Gorbaĉov, Miĥail, Renovigan ideologion por la revolucia rekonstruo, Eldonejo APN, Moskvo, 1988
*Gorbaĉov, Miĥail, Surbaze de plena egalrajteco, suvereneco, reciproka respekto, Eldonejo APN, Moskvo, 1988
*Grav, Johano, En anarkista socio, kiel kondutos la individuo?, La juna penso, Laroque-Timbaut, 1972

*Gregor, D.B., La valeur culturelle de l’Espéranto, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1983
*Groen, Willem, Kial kontraŭ vivisekcio, Mondkoalocio kontraŭ viviskcio, Nederlando
*Grosjean-Maupin, E., Plena vortaro de esperanto, Sennecica asocio tutmonda, Parizo, 1956
*Grgurina, Ante, Ĉe doktoro, Eldono de serbia esperanto-ligo, Beogrado, 1958

-H-

*Haefker, Hermann, Jarmiloj pasas (universala historio), Heroldo de Esperanto, Koeln (Germanlando), 1930-31
*Halbedl, Adolf (D-ro), Papo Pio X, beata, A. Paolet, San Vito al Tagliamento, Italo, 1951
*Hammer, J.K., Ĵamborea lingvo, Eldono de Skolta esperantista ligo, Nerderlando
*Hamri, Thorsteinn Fra, Sub stelo rigida, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1963
*Heide, Zora, Ni komedietas..., Dansk Esperanto-Forlag, Aabyhoj, 1971
*Heer, J.C., Ĉe la sanktaj akvoj, Svislando ( dua eldono)
*Hemert-Remmers (van), Jo., Sur insulo malproksima, Dansk esperanto-forlag, 1957
*Hernandez, José, Martin Fierro, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1965
*Héroux, Georges, L`espéranto en 10 heures, Kebekio, dua eldono
*Heyerdahl, Thor, Ekspedicio Kon-tiki, Eldona societo Esperanto, Stockholm, 1951
*Hiuga-Yosinori, La vizio de la monaĥejo en Kioto, Kioto, 1973
*Honesta, Helena, Kiu kiom scias?, Paco esperanto-rondo, Hungario, 1967
*Horrabin, J.-F., Skizo de ekonomia geografio, Roterdamo. 1938
*Horvath, Jozefo, 30 nap alatt eszperantoul, Magyar eszperanto Szovetség, Budapeŝto, 1979
*Hugo, Victor, La mizeruloj (unua kaj dua volumoj), W.Nutters, Nerderlando, 1914, (RD)

-I-

*Iŭakura, Masaĵi, La tago de senaeriĝo, Japanio, 1985
*Immermann, Karl Lebrecht, La karanavalo kaj la somnambulino, The esperanto publishing, Anglujo, 1952
*Ishiguro, Yoshi, Esperanto-gvidilo, Esperanta Asocio por esperanto, 1924

-J-

*Jaunvalks, E., Latvieŝu-esperanto, Avots, Rigo, 1983
*Ĵirkov, Todor, Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo, Eldonejo de fremdlingva literaturo, Sofio, 1960
*Jones, Margaret, The esperanto manual,The british esperanto association, Londono, 1918
*Jung, Teo, Ĉiu-Ĉiun, Antverpeno-La Laguna, 1979

-K-

*Kabe, Vortaro de esperanto, Esperantista centra librejo, Parizo, 1922
*Keizi Nakazawa, Nupieda Gen, Rondo Gen, Tokio, 1982
*Kiotaro, Deguti, My travels en esperanto-land, Oomoto headquarters, 1968
*Kakuzo, Okakura, La libro de teo, Eldono de Kosmo, Osaka, 1963
*Kalocsay, K., Lingvo stilo formo (studoj), Librejo Pirato, Budapest, 1963
*Kalocsay, K., Eterna bukedo, Literatura mondo, Budapest, 1931
*Kalocsay, K., Ezopa saĝo, Artur E. Iltis, Saarbruecken, 1978
*Kalocsay, K., Lingvo stilo formo, Librejo Pirato, Oosaka, 1970
*Kalocsay, K., Tutmonda sonoro, Hungara Esperanto-Asocio, Budapeŝto, 1981
*Kardec, Allan, Gerĝlibro por spiritistoj, Livraria de federacao E, Brazilo, 1945
*Keith, Arthur (sir), Pri la origino de l’homo, The esperanto publishing, Londono, 1928
*Kellerman Reed, Ivy, Practical grammar of the international language (esperanto), The esperanto office, Washington, 1939
*Kellerman Reed, Ivy, A complete grammar of esperanto, D.C. Heath and Co., Londono, 1910
*Kidosaki, M., Zamenhofa Legolibro, Japana esperanto-instituto
*Kiskonyvtar, Idegen Nyelvi, La kato en la sako, Lernolibro eldonisto, Budapeŝto, 1980
*Kivi, Aleksis, Sep fratoj, Eldono Vilho Setala, Helsinki, 1947
*Kivi, Aleksis, La botistoj, Esperanto-instituto de Finnlando, 1919(?)
*Kloepffer, Walther, Vagabondo kaj sinjorino, Eldonejo Heroldo de esperanto, Germanujo, 1931
*Kojc, Martin, La lernolibro de la vivo, Internacia Esperanto-Instituto, Hago,1964
*Kolovrat, Nadina, Teorio pri evolucio de kono, Le monde espérantiste, Parizo, 1909, (RD)
*Kordic, Ivan, 39 modernaj poetoj, Sarajevo, 1985
*Krestanov, Ivan H., La bulgara lando kaj popolo, Bulgara Esperanto-Biblioteko,
*Kritz, Reuven, Freŝa mateno, Libroj puraj, Israelo, 1967
*Kropotkin, P., Etiko (I), Sennecieca Asocio-Tutmonda, Leipzig
*Kruit, W.F., Lingvo kaj movado, Arbeiders-esperantisten F.L.E., (dua eldono)
*Krusten, Erni, Okupacio, Eldonejo Eesti Raamat, Talinn, 1972
*Kuusberg, Paul, Somermeze, Eldonejo ``Eesti Raamat``, Talinn, 1981

-L-

*Lafargue, Paulo, La rajto de pigro, La juna penso, Laroque Timbaut, 1974
*Lagerlof, Selma, Gosta Berling, (Unua Parto), Eldona societo Esperanto, Stockholm, 1934
*Lagerlof, Selma, La infanoj de Betlehem, Stockholm, 1933
*Lanti, E., El leteroj, La juna penso, Laroque Timbaut, 1973
*Lapenna, Ivo, Retoriko, Rotterdamo, 1958 (dua eldono)

*Lapenna, Ivo, Esperanto en perspektivo, UEA, Rotterdamo, 1974
*Lapenna, Ivo, Elektitaj paroladoj kaj prelegoj, Rotterdamo, 1966
*Lavallée, Martin, Amo forta kiel morto (Historio de la unua disĉiplino de la bahaa kredo Tahirih), Kebekio
*Llech-Walter, Colette, Héros existentialistes dans l`oeuvre littéraire de J.-P. Sartre, Francujo
*Léger, Roger kaj Albault, André, Dictionnaire francais-espéranto, Editions francaises d`espéranto, 1961
*Leibniz, G., Monadologio, Hachette (dua eldono), Francujo
*Lejzerowicz, I., El la ``Verda biblio``, Hungara Esperanto-Asocio, Budapeŝto, 1978
*Lelotte, F., Perspektivoj, Belgujo, 1963
*Leon-Smith, Grahame, Esperanto programita (1 kaj 2), British esperanto association
*Lermontov, M.J., Kaŭkazaj rakontoj, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdamo, 1964
*Linton, Kenneth G., Kanako el kananam, The Esperanto publishing, Anglujo, 1960
*Liu Beju, Fajrolumo en la fronto, Ŝanhaja esperantista ligo, Ŝanhajo, 1951
*Lock. G. Edward kaj Stuttard. M, Nelson’s esperanto course, Thomas Nelson and sons ltd, Londono, 1952
*Lopez Luna, A., En serĉo de la feliĉo, Amigos de Lopez Luna, Buenos Aires, 1982
*Lopez Luna, A., Principoj de mallernado, Amigos de Lopez Luna, Buenos Aires, 1982
*Lopez Luna, A., Lupeuloj, Amigos de Lopez Luna, Buenos Aires, 1981
*Lundquist, F.T. (Kapitano), Ŝipestro rakontas, Eldona societo Esperanto, Malmo, 1962
*Lindqvist, Karl, Ferio kun la morto, Dansk esperanto-ferlag, 1948/1962
*Lusin, Noveloj, Ĉina esperanto-ligo, Pekino, 1963
*Lyall, Archibald, A guide to the languages of Europe, Sidgwick and Jackson Ltd, Londono, 1957

-M-

*MacGill, Stefan, Tridek roluloj, TEJO, Belgio, 1981
*Madach, La tragedio de l’homo (drama poemo), Eldono de la hungara esperanto Instituto, Budapest, 1924
*Mahen, Jiri, La koboldo Ondra, Moraviaj esperanto-pioniroj, 1921
*Malah. L., Misisipi, Juda esperantista grupo en Parizo, 1939
*Marĉek, Stano, Instrua amuzo (2a volumo), Ĉeĥo, 1979
*Maréchal, F.L.G., Lernolibro
*Martinus, Internacia mondregno kreiĝanta, Martinus Instituto, Kopenhago, 1962
*Martinus, La sorto de la homaro, Martinus Instituto, Kopenhago, 1964
*Martinus, Inter du Mondepokoj, Martinus Instituto, Kopenhago, 1965
*Martinus, La idolo plej longe vivanta, Martinus Instituto, Kopenhago, 1961

*Martinus, Folioj el la bildolibro de Dio, La spirit-scienca instituto de Martinus, Kopenhago, 1958
*Martinus, Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio, La Spirit-scienca instituto de Martinus, Kopenhago, 1956
*Martinus, Kio estas la vero, La Spirit-scienca instituto de Martinus, Kopenhago
*Martinus, La homaro kaj la mondbildo, La Spirit-scienca instituto de Martinus, Kopenhago, 1953
*Masmoudi, Mustapha, Les obstacles linguistiques face au nouvel ordre mondial de l’information et de la communication, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1983
*Masson, Henri, Esperanto or english?, La juna penso, Francio, 1980
*Masson, Henri, Du rève à la réalité, La juna penso, LaroqueTimbaut, 1973
*Maŭ Zedong, Vortoj de prezidanto, Fremdlingva eldonejo, Pekino, 1967
*Maŭ Zedong, Parolandoj ĉe la literatura kaj arta kunsido en Jan-An, Ĉina Esperanto-Ligo, Ĉinio, 1962
*Maŭ Zedong, Pri Longdaŭra milito, Fremdlingva eldonejo, Pekino, 1969
*McLinen, Andrew, Pocket English-Esperanto, Esperanto-English Dictionary, Lingua, Polando, 1992
*Merwe W.Hendrik (van der), Mi afrikaniĝis, Kvakera esperantista societo, Anglujo, 1978
*Midgley, Ralph, Konversacia kurso, GEFA, Britujo
*Migliorini, Elio, Esperanta Legolibro, Instituto de Esperanto, Itala
*Milne. A.A., Winnie-la-pu, E.P. Dutton kaj Konpanio, Novjorko, 1972
*Mimo, L., Perfekto de la esparantaj verboj, Sabadell, Barcelona, 1961
*Mimo, L., Decidaj argumentoj, Sabadell, Barcelona, 1963
*Minor, Karl, Esperanto-Deutsch Handvoerterbuch, Esperanto-Verlag Ellersiek und Borel, Berlino, 1924
*Miŝkoviĉ, Petar, La ĉevalsalto, Sarajevo, 1986
*Mizuno, Yoshiaki, Vojaĝo de Amikeco tra Eöropa esperantujo, Esperanta Libro-Eldonejo, Tokio, 1988
*Moch, Gaston, La question de la langue internationale et sa solution par l’Esperanto, V. Giard, Parizo, 1897,(RD)
*Moirand, Daniel, Murdo en esperantujo, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1988
*Molière, Don Juan, (trad. Boirac), Hachette, Parizo (RD)
*Monnens, Th., Nova afriko, Espero katolika, Parizo, 1927
*Mori, Oogai, Rakontoj de Oogai, Japana Esperanto-instituto, Tokio, 1962
*Moya, Giordano, Survoje al universala civilizacio, Giordano Moya escayola, Barcelona, 1995
*Muller, Henri, Jaro 2000, revolucio sen perdantoj, SAT, 1984
*Murgin, Canko, Esperanto-poetoj de Bulgario, Bulgara esperanto Asocio, Sofia, 1985

-N-

*Nakaruma, T., La esperanta verbosistemo, Kosmo, 1963
*Norway, G., La aventuroj de Marteno Drake, The Esperanto publishing, Anglujo, 1936
*Novak J. (Kaj aliaj), La transdorsoĵeto, Ĉeĥa, Prago, 1982
*Nuŝiĉ, Branislav, Analfabeto kaj butono, Eldono de serbia esperanto ligo, Beograd, 1955

-O-

*Ogura, Toyofumi, Kun la kadavro de l`edzino, Japana esperanta librokooperativo, Osaka, 1954
*Omelka, F., La Alaska stafeto, the esperanto publishing, Anglujo, 1952
*Onorati, Aldo, La lastaj estas lastaj, Mestrina Editrice, Venezia, 1985
*Ossaka. Kenĵi, 505 elektitaj poemoj el Mannjoo-Ŝuu, Japana Esperanto-instituto, Tokio, 1958
*Ossaka, Kenĵi, El orienta florbedo, Amo-Akademio, 1956

-P-

*Papazov, Dimitar, Balkana laboristo (revuo), Bulgara esperantista asocio, Sofio, 1983
*Paruzel, P.H., Mi ludas gramuzilo (pola kaj esperanta lingvoj), Nederlando
*Peano, G., Vocabulario commune, Fratres Bocca Editores, Torino, 1909
*Pechan, Alfonso, Gvidlibro por supera ekzameno(I-II), Hungara Esperanto-Asocio, Budapeŝto, 1979
*Pereira de Souza, Delio, Homaranismo a ideia interna, Spirita eldona societo F.V Lorenz, Brazilo, 1983
*Perrenoud, William, Fundamento de geonismo, Svislando, 1955
*Pettyn, Andrezej, Esperanto-konversacioj (unua parto kaj tria parto) , Pola esperanto asocio, Varsovio, 1966
*Pirlot, Germain, Oficiala situacio de la esperanto-instruado en la mondo, Belgio, decembro 1983 kaj junio 1986
*Pirlot, Germain, Situation officielle de l’enseignement de l’espéranto dans le monde, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1982
*Pirlot, G., Esperanto en universitatoj kaj superaj institutoj, Belgio, 1992
*Piron, Claude, Se comprendre entre africains, Documents sur l`espéranto (5), UEA, 1979
*Piron, Claude, Esperanto, ĉu Eŭropa aŭ azia lingvo?, Esperanto-dokumentoj, UEA, 1977
*Poe, Edgar allen, Ses Noveloj, Ferdinand Hirt and Sohn
*Privat, Edmond, Vivo de Zamenhof, Ferdinand Hirt and Sohn, Leipzig, 1923

*Privat, Edmond, Historio de la lingvo esperanto (1 kaj 2), Internacia esperanto-instituto, Nederlando, 1923
*Privat, Edmond, Aventuroj de pioniro, Stafeto (17), J. Régulo-Eldonisto, La Laguna, 1963
*Privat, Edmond, Vivo de Gandhi, Stafeto, La laguna, 1967
*Prus, Boleslaw, La faraono (I-III), Eldonejo-polonia, Varsovio, 1957
*Prus, Boleslaw, Pekoj de l`infaneco, Pola esperanto-asocio, Krakow, 1963

-R-

*Ragnarson, Baldur, Islandaj pravoĉoj, Eldona societo Esperanto, Malmo, 1964
*Rakuŝa, Rudolf, Metodiko de la esperanto instruado, Mladinska Knjiga, Ljubljana, 1970
*Relgis, E., Humanitaristaj principoj, La juna penso, Laroque-Timbaut, 1974
*Remarque, Erich Maria, La vojo returne, Heroldo de esperanto, Koeln, 1931
*Ribot, André, Nos premiers pas en esperanto, Editions francaises d`espéranto, France, 1964
*Risojeviĉ, Ranko, Bosniaj elegioj, Banja luka, 1986
*Rohden, Huberto, Tiel diris la majstro, Spirita eldona Societo F.V. Lorenz, Brazilo, 1978
*Rohden, H., Tio Oakasis inter la jaroj 2000 kaj 3000, Spirita eldona societo F.V. Lorenz, Brazil, 1978
*Rohden, Huberto, Mahatmo Gandhi, Associcao esperantista do Rio de Janeiro, Brazilo
*Rosbach, Johan Hammond, Homoj kaj riveroj, Eldonejo Koko, Kopenhago, 1957
*Rostand, Jean, Tio, kio mi kredas, Unuiĝo franca por esperanto, Parizo, 1962
*Rouseau, J.-J., La revadoj de la soleca promenanto, franca esperantisto, no 420, aprilo 1997

-S/Ŝ-

*Ŝalom-Aleĥem, Ĉe doktoro, Jerusalemo, Erec-Izrael, Palestino, 1931
*Saint-Exupéry, Antoine de, La eta princo, Esperanta Libro-Klubo, Francujo, 1946
*Saletti, Norberto, Histoire de l’organisation mondiale de la jeunesse espérantiste, Documents sur l’espéranto, 1986
*Schleicher, Ib, Objektiva vivikoncepto, Martinus Instituto, Danlando, 1963
*Schleyer, Joh., Martin, Grammatik der Universalsprache, Baden, 1885
*Schmid, Werner, La rentumo, kiun ni pagas, La juna penso, Laroque Timbaut,1972
*Schneller, Martine, Vivi en komunumo, La juna penseo, 1972
*Schwartz, Raymond (Raymond Laval), La ĝoja podio, Esperantista centra librejo, Parizo, 1949
*Sekelj, Tibor, Nepalo, Malfermas la pordon, J.Regulo-Eldonisto, La laguna (Kanariaj Insuloj), 1959

*Sekelj, Tibor, Le problème linguistique au sein du mouvement des pays non alignés et la possibilité de le résoudre, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1981
*Sekelj, Tibor, Tempesto super akonkagvo, Serbia Esperanto-Ligo,Beogrado, 1959
*Setala, Vilho, Valtatie Kielitaitoon, Esperanto-Saatio, Helsinki, 1958.
*Setala, Vilho, Fortoj de l’vivo, Fondumo Esperanto, Helsinki, 1967
*Shakespeare, William, Otelo, la maŭro de Venecio, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1960
*Shakespeare, W., La komedio de eraroj, Eldonejo Kardo, Glasgow, 1987
*Sienkiewicz, Henryk, Tra dezerto kaj praarbaro, Eldonejo Interpress, Varsovio, 1978
*Smirnenski, Hristo, Tra la ventego, Sofia-Press, 1986
*Sobolewski, Wojciech, Itinero je la nomo de Zamenhof, Bydgoszcz, 1987
*Sofoklo, Reĝo edipo kaj Antigona, J. Régulo-eldonisto, La Laguna, 1960
*Solomon, Gladstone, Esperanto por infanoj (sesa eldono),The esperanto publishing company, Australio, 1975
*Sonnabend, Helmut, Esperanto lerneja eksperimento, ILEI, Edistudio, Italujo, 1979
*Starck, José, Vojaĝo tra orienta afriko, Eldonis la aŭtoro, Spa, 1983
*Stojan, Petr E., Bibliografio de internacia lingvo, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1973
*Stop-Bowitz C., La esperanto-movado, Eldonejo esperanto, Oslo, 1948
*Strurzenegger, J.J, Matzinger H., Universala esperanta stenografio (Unesteno), Eldonejo mondo Svislando, 1963
*Stuttart, Mason, La virineto en bluo, The esperanto publishing, Anglujo, 1946
*Srediĉ, gvzden, Esperanto za zelezniĉare, Beograd, 1965
*Stimec, Spomenka, Nesenditaj leteroj el japanio (japana eldono), 1991
*Stuttard, Mason, The esperanto teacher, The esperanto publishing, Londono, 1954
*Su Kaiming, Moderna historio de Ĉinio laŭ temoj, Ĉina esperanto-eldonejo, Pekino, 1992
*Sullivan, J.H., La junaj detektivoj, Britujo, 1969
*Ŝvarc, Teodoro S., Maskerado ĉirkaŭ la morto, J. Régulo-eldonisto, La Laguna, 1965
*Szerdahelyi, Istvan (d-ro), Esperanto 1-2, Lernolibro-eldonejo, Budapeŝto, 1972
*Szilagyi, Ferenc Dr., A practical course in esperanto, The esperanto publishing, Anglujo, 1969

-T-

*Tell, Leander, La bela subtera mondo, J. Régulo-eldonisto, La laguna, 1959
*Tiŝljar, Zlatko, Instrukciaro, Internacia kultura servo, Zagrebo, 1989
*Thien, Henk, La vivo de D-ro L.L. Zamenhof en bildoj
*Thirring, Hans, La mondopaco kiel psikologia problemo, Esperanto-eldonejo Tramondo, Vieno, 1946
*Thoraeus-Ekstrom, Margid, Brilo de fantomo, Dansk esperanto-forlag, 1957
*Tolstoj, Leono, Ne Mortigu, La juna penso, Laroque Timbaut, 1974

*Tonkin, Humphrey, A research bibliography on esperanto and international language problems, JEN, New-York, 1969
*Tonkin, H., Langage et communication internationale: le droit à la communication, Documents sur l`espéranto (4), UEA, 1979
*Tonkin, H., kaj Hoeksema T., Espéranto et traduction littéraire, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1984
*Tonkin, H., L’espéranto au service des Nations Unies, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1983
*Trobisch, Walter, Mi amis junulinon, Editions Trobisch, Baden-Baden, 1966
*Tvarozek, E.V., Ni ludas teatraĵon, Dank Esperanto-Forlag, Aabyhoj, 1971

-U-

*Ujlaky-Nagy, Tibor, La sporta lingvo en esperanto, Hungara esperanto-Asocio, Hungario, 1972
*Urban, Erhard, Gastronomia terminaro, Universala esperanto-asocio, Nederlando, 1958

-V-

*Van Munster, J, Vivo de laboristo en la kolonia kaj novkolonia epokoj, Nederlando, 1976
*Vanselow, Karl, Nia lingvo esperanto, (85,166), Berliner esperanto-Verlag, Berlin
*Vaz Ferreira, Carlos, Fermentario, Eldono de urugvaja Esperanto-societo, Montevideo, 1960
*Vazov, Ivan, Sub la jugo, Bulgara esperantista asocio, 1959
*Venkanta, Kristano, Jen estas helpo por vi, Kanado, 1965
*Verax, Charles, Vocabulaire technique et technologique francais-espéranto, Hachette, Parizo, (RD)
*Verda M. kaj V., Kudra kaj trika terminaro, Esperanto press, Kanado, 1960
*Vetter, Louis, La 13. mortis, Germanujo,
*Vorilhon, Claude (Rael), La eksterteranoj forkondukis min sur sian planedon, Editions du Message, 1981

-W-

*Wantuil, Zeus, Iŝmael Gomes Braga, Federacao, Espritita Brasileira, Rio, 1972
*Waringhen G., Kaj Kalocsay K, Plena gramatiko de esperanto (dua parto), Esperanto propaganda centro, Milano, 1964
*Waringhien, G., Grand dictionnaire espéranto-francais, Librairie centrale espérantiste, Paris, 1957

*Waringhien, G., A.B.C. d`espéranto, Union francaise pour l`espéranto, Parizo, 1967
*Waringhien, G., La romantika periodo, Eldono Gabrielli, Italujo, 1982
*Winkler, Venĉeslav, La ŝtelita lampo, Mladinska Knjiga, 1960
*Wodehouse, P.G., La princo kaj Betty, The esperanto publishing, Anglujo
*Woolf, Felix, English phrases and expressions in esperanto, Esperanto press, Kanado, 1969
*Wuester, Eugen, Esperantologiaj studoj, Stafeto, Antverpeno, 1978
*Wybenga, P., Dorse kontraŭ la muro, Fryske Akademy (no. 294) Nederlando, 1965

-Z-

*Zamenhof, L.L., Lingvaj respondoj, Esperantaj francaj eldonoj, Francujo, 1962
*Zamenhof, L.L., Leteroj (1901-1906), Eldonis SAT, Parizo, 1948
*Zamenhof, L.L., La batalo de l`vivo, Hachette, Parizo, (RD)
*Zamenhof, Lidja, Bahaismo - la religio de Paco, Bahaa esperanto komitato, Germanujo, 1959
*Zamenhof, L.L., Paraladoj kaj poemoj, Kultura kooperativo de esperantistoj, Brazilo, 1963
*Zamenhof, L.L., Fundamento de Esperanto, Esperantista centra librejo, Parizo/Anvers, 1931, (RD)
*Zamenhof, L.L., Fundameta krestomatio de la lingvo esperanto, The esperanto publishing Co Ltd, Anglujo, 1954
j*Zhen Zhiya, Rakontoj pri la historio de la Ĉinaj medicino kaj farmakologio, Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino, 1991
*Zilahy, Lajos, Printempo de morto, Eldona societo esperanto, Stockholm, 1947

(RD): raraj dokumentoj

DIVERSAĴOJ KAJ ARKIVOJ

-A-

*Akademiaj studoj 1983-1986, Esperanto press, Kanado
*Aktiva batalanto por paco, Internacia kompreniĝo kaj socia progresso, Bulgara esperantista asocio, Sofia, 1982
*Aktoj de la akademio,UEA, 1963-1967, 1968-1974 (II)

*Albumo pri Ĉinio, Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino, 1984
*Almanako Lorenz , Brazilo,1981/1983/1993/1994/1996/1997
*Amikeca reto 90-91, alia turismo al alia mondo
*An esperanto vacabulary, Society of esperantist teachers, Londono
*Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la Eŭropaj industriigitaj landoj, Brusela libera universitato, 1972-1973
*Année mondiale des communications: aspects sociaux et linguistiques de la communication moderne, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1985
*Antologio de maltaj poetoj, Zagreb, 1985
*Asocio esperantista kaj internacia por la ortografo universala, 1997
*Atomcentraloj, La juna penso, Laroque Timbaut, 1974
*Avanco, oficiala organo de kuba esperanto-asocio, 1997
*Aveno, (Asocio de verdulo esperantistaj), no 3-4-5-7-8-10

-B-

*Baza literatura krestomatio, Hungara Esperanto-Asocio, Budapeŝto,1979
*BEMI revuo, 1985-1986/1989-90/1992
*Bona espero,(revuo de sudafrika esperanto-asocio), 1983-84
*Bona (la) mesaĝo de Jesuo laŭ Luko, Fonto (8), Brazilo,1992
*Bonbela (indio), 1979
*Brita esperanto (la), 1986-1987
*Budapeŝta informilo, 1983
*Bukedo al vi (mikronoveloj), Ĉina esperanto-eldonejo, 1984
*Bulgara esperantisto, 1990
*Bulgario, Eldonejo de literaturo en fremdaj lingvoj, Sofio, 1959

-C/Ĉ

* Cent demandoj kun respondoj pri la bulgara virino, Bulgara esperantista, Sofio, 1986
*Ĉevalo transiras riveron, Fremlingva eldonejo, Pekino, 1976
*Ĉinaj batalartoj, Ĉina esperanto-eldonejo, Pekino, 1990
*Constitution (la) de l’Association universelle d’Espéranto, Documents sur l’Espéranto, UEA, 1981

-D-

*Daŭriga kurso post cseh-kurso, Dansk Esperanto-Forlag, 1972
*Dia Regno, 1961-1967/1975-1977
*Diablo kaj cigano, Ĉeĥa, 1959
*Dictionnaire pratique d`espéranto, Sat-Amikaro, Paris, 1959
*Direktivoj de la XXIII kongreso de KPSU por la kvinjara plano de disolvode la popola ekonomio en USSR dum la jaroj 1966-1970, Moskvo

*Documents sur l`espéranto (nouvelle série, no.4,6), UEA
*Duruti, sinonimo de la hispana revolucio, La juna penso, Laroque Timbaut, 1974

-E-

*Edinburgh Esperanto pocket dictionary, Nelson, Londono, 1918/1960
*Eklegu komencanto, Bydgoszcz, 1985
*ELNA news letter, 1987-1989
*En frua majmateno, Vulpo, Amsterdamo,1968
*En navan mondon (Rektmetoda kurso por geknaboj 2-6), Esperanto press, Kanado, 1983
*Enciklopedio de Esperanto (A-Z), Hungara esperanto-asocio, Budapest, 1979
*Esperantista vegetarano, 1986 (no 4)/1997
*Esperanto, 1966-1969/1971-1973/1976-1979/1980-1984/1991 (junio)-1998/
*Esperanta antologio (poemoj 1887-1957) redaktis W. Auld, J.Régulo-eldonisto, La Laguna, 1958
*Esperanta bildvortaro, 1979
*Esperanto, Lingvo internacia, Esperanto press, Kanado, 1962
*Esperanto lingvo de la natursciencoj kaj tekniko (1887-1986), Rotterdamo, 1986
*Esperanto en Afriko, 1988
*Esperanto en la moderna mondo (1959-1982), Esperanto press, Kanado, 1982
*Esperanto: ĉu Eŭropa aŭ azia lingvo, Esperanto-dokumentoj 10E, Rotterdamo, 1981
*Esperanto metodo 12, Union francaise pour l`espéranto, 1984
*Esperanto en komerco, Esperanto-Rondo, Crailsheim, Germanio, 1962
*Esperanto, The world interlanguage, The Beechhurst press, New-York, 1948
*Esperanto handbook for teachers (guide to the international language), ELNA, Usono, 1988
*Esperanto USA,1990
*Esperanto internacia lingvo de amikeco, Kebekio, 1972
*Espéranto (L’) et l’association universelle d’espéranto, UEA, 1981
*Espéranto (L’) et l’année internationale des personnes handicapées 1981, UEA, 1984
*Esperantologio, Einar Munksgaard publisher, vol. I (p.145-208), vol, II (no. 1), Kopenhagen, 1951/1959
*Espero (la), 1990-1991
*Espero katolika, 1981 (9)/1983 (6,7-8,12)/1984 (11-12)
*Etnismo, 1985-1988/
*Eŭropa dokumentaro, Centro por Eŭropa edukado, no 13-17, Belgio, 1977
*Evangelio al ĉiu homo (XIVa kongreso de Esperanto), Helsinki, 1922
*Evangelio (la) de sankta marko

-F-

*Faktoj pri Germanujo,Germana Federacia registaro, 1958/1960
*Fokuso, internacia komputado, 1987 (1-4)/1988 (2,3,4)

*Franca esperantisto, 1990-91

-G-

*Gazeto (La), 1988 (16)
*Geografio de Ĉinio, Pekinio, 1974
*Germana demokrata respubliko bildoj kaj faktoj, Verlag zeit im bild, Dresden, 1969
*Germana (la ) popolo kaj la unuiĝintaj nacioj, Berlin, 1966
*Granda instruisto de la nacioj, Portugala eldona rondo, Portugalio,1981
*Gvidlibro (UEA): 1986-1989/1991-1992/1996
*Gvidlibro por ekzameno de FEI, Franca esperanto-Instituto, 1966

-H-

*Heroldo de Esperanto, 1972-1977/1978 (2)/1979 (16)/1980 (1,2,6)/1981 (11-14)/1982 (2-4,6)/1984 (1,4-5,6)1989
*Hispanio por vi, Subsecretaria de turismo, Hispanio, 1965
*Historio kaj biografioj (tre konciza supervido por bezono de SET en Lanĉov), Trebiĉi, 1977
*Historio de SAT 1921-1952, Sennacica Asocio Tutmonda, Parizo, 1953
*Homo kaj kosmo, Zagreb, 1963-1966/1968-1969/1973/1975/1976 (1-2)
*Hungara vivo, 1989-1990

-I/J-

*Indaj gefiloj de la Lao-popolo, Neo Lao Haksat-eldonejo, 1966
*Informkajero, La juna penso, 1974
*Interlingvistikaj kontribuaĵoj, Esperanto-Centro, Paderborn, 1981
*Internacia jura revuo,no 28-36, Aŭstrio, 1983-1987
*Internacia ĵurnalisto, 1980 (1-2)/1981 (1)/1982 (2,3)/1983 (2)/1984 (1)/1986 (1,2)/1988 (1)/1991 (1)
*Invito, Ĉeĥoslovakio,
*Israela esperantisto, 1990-1991/1995-1996
*Japana kvodlibeto, J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1965
*Jarlibro (UEA):1927-1928/1938-41/1942 (dua parto)/1943-1948/ 1952-58/1971-1976/1979-1989/1991-92/1995
*Jarlibro (SAT):1966-67/1969-1982
*Jen Londono!, Wills and Hepworth Ltd, Anglujo, 1971
*Jeune espéranto (esperanto junas en Francio), 1997
*Jugoslavia esperantisto, 1960-1963
*Juĝu Mem! Faktoj pri Ĉeĥoslovakio, Orbis, Prago, 1961
*Juna (la) penso, 1969-1979/
*Junaj trezor-serĉantoj, Esperanto readers, 1968

-K-

*Kancerkliniko (la), 1992 (no 64)
*Kantu kun anda, pola esperanto-asocio
*``Kio nun estas lingvo por internaciaj interŝanĝoj?`` (plena raporto) Japanio, 1987
*Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ, Verlag Zeit im Bild, Dresden, 1970
*Kristana esperantista jarlibro, Komuna eldono IKUE-KELI, 1975
*Kun Onklo Ho, Fremlingva eldonejo, Hanojo, 1972
*Konsiloj kaj demandoj, Kvakera esperantista societo, Anglujo, 1968
*Konstitucio por tera federiĝo, Esperanto press, Kanado, 1977
*Kosmo (la spiritscienca instituto de Martinus), 1958/1959 (5)
*Kontakto, 1982-1994/1995 (155)/
*Krokodileto (la), 1997
*Kvardek kvina universala kongreso de esperanto (Bruselo), Kongresa libro, 1960
*Kvardek sesa universala kongreso de esperanto, (Britujo), Kongresa libro, 1961
*Kvakera esperantisto, 1973-1977
*Kvindeka Universala kongreso de esperanto,(Tokio), kongresa libro, 1965
*Kvindek kvara Universala kongreso de Esperanto ,(Helsinki), Kongresa libro, 1969
*Kvindek kvina Universala kongreso de Esperanto, (Vieno), Kongresa libro, 1970
*Kvindek sesa Universala kongreso de Esperanto, (Britujo), Kongresa libro, 1971
*Kvin Herooj sur Langia-monto, Fremdlingva eldonejo, Pekino, 1977

-L-

*La Lumo, 1902-1903 (RD)/ no*65 kaj 69 (1956-57)/1964-1979/1980-1981/1984-1985
*La reĝo judea (K.R.), Eldono P.D. Medem, Dresden, 1923
*Langue et droit à la communication, Documents sur l’espéranto, UEA, 1979
*Legu progresanto, Bydgoszcz, 1985
*Leteroj (el) de E. Lanti, La juna penso, 1973
*Lerneja esprimaro esperanta, Hungara Esperanto-Asocio, Budapeŝto, 1966
*Liberecanaj vivikonceptoj pri soci-organizado, La juna penso, Laroque Timbaut, 1975
*Libro de la amo de Raoul Follereau, Eldono Gabrielli, Italujo, 1977
*Libroservo (UEA): 1971/1077-78/1980-1982/1984-85/1988-1989/1994
*Ligilo (brazila esperanto-ligo), 1990
*Literatura mondo, 1948 (majo-junio)
*Literaturo (konversacia) (1 ĝis 8)
*Longa (la) marŝo, Esperanto readers, 1968

-M-

*Malgranda vortaro aŭto-turisma, Italo, Fiat
*Malgranda (la) katekismo de doktoro Martin Luther kaj la Aŭgsburga konfesio, Oekumenische Liga, Berlin, 1961

*Mallonge pri Ĉeĥoslavakio, Orbis, Prago, 1966
*Mats kaj Moric, Karl-Marx-Stadt, 1983
*Metodo en la praktiko, Esperanto-Centro, Paderborn, 1982
*Mia vivo, Ĉina esperanto-eldonejo, Pekinio, 1984
*Mikro-komputilo, Ĉu amiko aŭ malamiko?, Budapeŝto, 1983
*Mil naŭcent kvin (1905) prologo, Eldeonejo Progresso, Moskvo
*Mojca etulino, Ljubljana, 1967
*Monato, 1980-85/1987 (1-2)/1988-1998/
*Mondmapo, Internacia Instituto por Eficialigo de Esperanto, 1968
*Mondo de Universitato, 1987 (1)/1990 (6-7)
*Mondpercepto (la) de la modernaj natursciencoj, Vol. 1, Internaciaj seminarioj, Nurmberg, 1967
*Moroj de ĉinaj nacimalplimultoj, Ĉina esperanto-eldonejo, Pekino, 1991
*Moskvaj novaĵoj, aprilo 1989

-N-

*Nederlando koncize
*Nesto de birdoj (literatura antologio), Bulgara esparantista Asocio, Sofio, 1987
*Ni kantu kaj deklamu (kantaro de FLE), 1949
*Ni stenografas laŭ germana unueca stenografio, Esperanto press, Kanado, 1980
*Norman Bethume en Ĉinio, Fremdlingva eldonejo, Pekino, 1975
*Noverga esperantisto, 1983 (5)/1989 (5-6/1990 (4)/1991 (2)
*Nov-zelanda esperantisto, 1985
*Nova (la) testamento, Brita kaj alilanda biblia societo, Edinburgo, 1929/1963
*Novaj esperanto-historietoj de diversaj aŭtoroj, Dansk esperanto-Forlag, 1967
*Novajoj tamtamas, (Jokohama esperanto-rondo), 1988-1991

-O/P-

*Okcidentgermana revuo, 1961-1967
*Oomoto, jul.-dec. 1986/jul.-dec. 1988/jan.-jun. 1989/jul.-dec.1989/jan.-jun. 1990
1996
*Opus nigrum (speciala europa numero), 1989
*Or jubileo de skolta esperantista ligo, 1968
*Paco (organo de la mem-sekcio de germana demokrata respubliko), 1987-1989
*Paco, mondpaca esperantista movado, japana eldono, 1988
*Parler (le) québécois, Collège de Sherbrooke, Kebekio
*Paŝtisto kaj feino, Ĉina fremdlingva-eldonejo, Pekino, 1990
*Pasporta servo (TEJO) 1979-1980,1983-84/87-88/1992-93
*Per-komputora termino-kolekto (pekoteko),volumoj 1-2-3, Esperanto press, Kanado, 1992
*Pesquisa homeopatica/homeopatia esplorado, Brazilo, 1992
*Planlingvistiko, 1982

*Pollando (geografio, historio, kulturo), Warszawa, 1959
*Ponteto (Esperanto-Ligoen regiono Kanto, Japanujo), 1988 (4,5,7)
*Popola (el) Ĉinio, 1962 (3)/1972 (4-12)/1980 (5)/1981 (10-11-12)/1982 (1-9/11-12)/1983 (1-12)/1984 (1-3/5-12)/1985 (1-9)/1986 (11)/1987 (8-11)
*Por la paco (III/IV/V/IX) komisiono pri internaciaj ligoj de sovetaj esperantistoj, Moskvo, 1965
*Por la praktikantoj (dua eldono), Kultudomo de Franclandaj esperantistoj, 1967
*Por nova afero, nova maniero, Ĉina esperanto-ligo, 1959
*Problèmes (les) linguistiques et l’acte final, Documents sur l’Espéranto, UEA,1978
*Praktika esperanto (indekso), 1966
*Pramejo litorinkonko, Fremdlingva eldonejo, Pekino, 1975
*Programada teknologio, Budapesto, 1984
*Progresso (la), gazeto de jugoslavia esperantista-junularo, 1958
*Psalmaro (la) el la Biblio, (el la originalo tradukis de L. Zamenhof), Hachette, Paris, 1908

-Q/R-

*Raporto pri la agado de Universala esperanto-Asocio dum la jaro 1932, XXV-a Universala kongreso de Esperanto, Koeln 1933, Universala esperanto-Asocio, Genève
*Reeĥoj (jugoslavia poemaro), J. Régulo-eldonisto, La Laguna, 1961
*Rufegon, la juna penso, 1972
*Résolutions de 65e congrès universel d’espéranto, Documents sur l’Espéranto, UEA,1981
*Riverego (la), bulteno de la Esperanto-Societo kebekia, 1986-1992

-S-

*Sankta (la ) Biblio, Brita kaj alilanda biblia societo, Edinburgo, 1960
*SAT adresaro: 1983-1984
*SAT-amikaro, 1997-1998
*SAT statuto kaj regularo
*Say it en Esperanto, Dover publications, New-york, 1957
*Seksoj kaj egaleco (informoj pri virina agado), no 13-14
*Semanto (La), (Esperanto Society of Michigan), 1988-1989
*Sennacieca revuo, 1970-1978/1981
*Sennaciulo, 1967 (8-9)/1968 (5-7)-1985/1998
*Sepdek unua Universala kongreso de esperanto (Pekino), Kongresa libro, 1986
*Sepdek dua universala kongreso de esperanto (Varsovio), Kongresa libro, 1987
*Sepdek kvara Kongreso de japanaj esperantistoj (Tokio), Kongresa libro (dua parto),1987
*Sepdek kvina universala kongreso de Esperanto,( Havano), Kongresa libro, 1990
*Slovaka antologio, Slovaka pedagogia eldonejo, Bratislava, 1977

*Starto, organo ĉeĥa esperanto-asocio, 1988
*Statuto kaj regularoj de universala esperanto-Asocio, Rotterdamo, 1968
*Steletoj (inana legaĵo)
*Somera universitato (Malmo 1948), The esperanto publishing, Anglujo, 1949
*Sub la signo de la verda stelo, Dansk esperanto-Forlag, 1964
*Suomi esperanto suomi, Werner Soderstrom, Osakeyhtio, 1963
*Sur (la) tera paco, Encikliko de Papo Johano XXIII, IKUE-kajero (3), 1963

-T-

*TEJO-tutmonde, 1983-1994
*The Nixon esperanto Vocabulary
*Tragedio en la Universo, Zagreb, 1961
*Tridek tri rakontoj (la esperanta novelarto), J. Régulo eldonisto, La Laguna, 1964
*Tutmonda adresaro de la esperantistoj, Internacia esperanto-muzeo, Wien, 1947
*Tutmonda esperantista adresaro 1981

-U/V-

*Unesco (L’) et l’UEA 1976-1983, Documents sur l’espéranto, UEA,1984
*Unino por la linguo internaciona Ido
*Venezuela stelo, 1977 (junio)/1983 (28-30)/1984 (31-33)/1990 (julio)
*Verda colombo (la), (organo de japana pacdefemda esperantista Asocio), 1988-1989
*Verdire (ekologiisma gazeto en esperanto), 1991
*Verkoj de Felixso Zamenhof, Busapeŝto, 1935
*Vero (la) pri la Vjetnam-Ĉinaj rilatoj dum tridek lastaj jaroj, Fremdlingva eldonejo Hanojo, 1980
*Vivo (la) kaj koncepto de la societo de amikoj, The esperanto publishing, Anglujo
*Vjetnamio, Fremdlingva eldonejo, Hanoi, 1975
*Voĉo de paco, voĉo de virino, Kanado, 1961
*Vojo (la) de la vero kaj la saĝo, A.H. Broughton, Anglujo

( RD): raraj dokumentoj