Libroj

Esperanto-Societo Kebekia apogas eldonadon de verkoj en Esperanto.

Eldonaĵoj de ESK en 2020

Multaj belaj eldonaĵoj estas preparitaj de ESK por eldoni en 2020, la jaro, kiam ni devis havi la UK-on. La UK prokrastiĝis je du jaroj, sed vi ne devas atendi du jarojn por aĉeti la eldonaĵojn – ĉiuj informoj kaj la maneiro aĉeti troviĝas ĉi tie (sube).

Kiel aĉeti

Por mendi librojn, bonvolu plenigi la suban formularon.

Poste, oni sendos al vi retankvitancon, inkluzivante la sendokostojn. Pagu la kvitancon sendante la sumon per PayPal al la adreso paiement@esperanto.qc.ca. Bonvolu aldoni la numeron de la kvitancon en la komentoj. Viaj mendaĵoj estos sendataj al vi.

La aĉetanto respondecas pri ĉiuj makleraĵoj (ekz. pri pago), lokaj impostoj kaj dogano, laŭ la leĝoj kaj reguloj de sia loĝloko.

Ĉiuj prezoj estas en kanadaj dolaroj.

Se la elekto eblas, bonvolu indiki vian preferatan sendmetodon. Ni provos laŭeble respekti tiun peton, sed ne povas garantii tamen, ke la preferata opcio haveblos.

Neniu preferoSurfaceAviadile

Dankegon pro via mendo!

MARIA CHAPDELAINE de Louis Hémon

Tradukis en Esperanton : Trefflé Mercier
Prezo: 14 CAD
Rakonto el franca Kanado. 201 paĝa
La franca verkisto Louis Hémon priskribas la vivon de la familio Chapdelaine komence de la 20-a jarcento en Kebekio, kiam la francaj pioniroj konkeradis la teritorion norde de Péribonka.
Legante, oni konatiĝas kun la malfacila vivo de junaj viroj, kiuj forhakas netuŝitajn arbarojn en la vintra sezono :
« … dum la neĝo, la malvarmo, la vento, la furiozaj torentoj sieĝas lin, izolas lin kaj trudas al li iun lukton preskaŭ sen paῠzo. Li uzas sian vivon por vivi. »
(El la Antaῠparolo franca de Émile Boutroux, de la Franca Akademio.)
… « kaj pri pena laboro sur la tero por semi kaj planti manĝaĵojn de la printempo ĝis la aῠtuno por nutri la familion. Tamen ekzistis vesperoj de ĝojo, kiam familianoj, najbaroj, geamikoj kuniĝadis, por interŝanĝi la novaĵojn pri konatoj, familianoj ; kiam ili muzikis, dancis kaj kantis havante plezuron. Tiam la unuaj amsentoj ĉe la juna Maria estis malsamaj ol hodiaῠaj ; tiam la demando estis, ĉu resti sur la tero, daῠrigi la konatan vivon, aῠ foriri al Usono, kie la vivo pli facilas en industriaj urboj kun klimato pli agrabla. Maria devis fari gravan decidon. Ŝi cerbumis, pri kial resti – por kaj kontraῠ…»
Ŝi diris : « Ni venis antaῠ tricent jaroj kaj ni restis… Tiuj, kiuj kondukis nin ĉi tien povus reveni inter nin sen amareco kaj ĉagreno, ĉar, se estas vere, ke ni ne lernis multon, certe ni forgesis nenion. »
Historia romano eldonita en 1916 en Montrealo, kiu fariĝis populara en Kanado kaj en Francio, kaj estis tradukita en multajn lingvojn, kaj nun en la 15-an lingvon : Esperanton.

BESTA VERBARO de Normando Fleury

Besta Verbaro, aûtoro Normand Fleury, helpe de internacia esperantistaro, antaûparolo de Humphrey Tonkin, ilustris kolore Renaud Ducharme-Gilbert,
eldonis Esperanto-Societo Kebekia, junio 2020.
La verbaro prezentas 38 verbojn rilatantaj al bestoj kiel ‘krokodili’. La 47 paĝa verbaro estas plene kolora.

Prezo: 15 CAD (por mendo ĝis 5 ekzempleroj) / 10 CAD (por pli ol 5 ekzempleroj)

47 paĝa, triona rabato por mendo de pli ol 5 ekzempleroj.
Originala verko de Normando Fleury, kiu el unua kaj konata verbo en esperantujo « krokodili », kaj la verbo « sciuri » kreita dum la IJK en 1994 en Montrealo, kunigis pliajn tridekses bestonomajn verbojn.
Li okazigis diskutrondojn dum pluraj IJK-oj kaj aliaj renkontiĝoj, kie oni kune umis kaj kreis novajn verbojn.
Amuzaj koloraj desegnaĵoj, faritaj de la grafikisto Renaud Ducharme-Gilbert, bildigas al vi la signifon de la verboj. La desegnaĵoj, kun ofte integritaj verdaj steletoj, interesos eĉ etajn infanojn. Tiu libro povas servi por ili kiel aktiviga bildlibro: ili ja ŝatos ludi serĉante steletojn en ĉiu paĝo.
La libreto amuze invitas vin lingve uzi la verbojn… almenaŭ dum IJK, ĉar tie neniu ofendiĝos, se vi tion faros.
Profito el vendado iros al TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

BIRDOJ EN NIA KORTO de Zdravka Metz

Prezo: 30 CAD
Originale verkita en Esperanto, la libro estas kolekto da rakontoj dividitaj en du temojn.
Birdoj en nia korto estas unu el dek du rakontoj pri la naturo. La aŭtoro malkovras novan aktivecon : observi la birdojn. Sed ŝi ankaŭ rakontas pri eventoj en kontakto kun aliaj bestoj : ĉevaloj, prociono, hundo, testudido.
En la dua parto de la libro sekvas dek ok rakontoj pri vojaĝoj. La verkistino rakontas pri la oftaj helpemaj esperantistoj, kiuj, dum ŝiaj vojaĝoj kaj tiuj de aliaj, « etendis la manon » en situacioj neplanitaj kaj neagrablaj, en kiuj tamen bone ĉio bone finiĝis.
La rakontoj, inspiritaj de veraj okazaĵoj, estas dediĉitaj al ŝiaj genepoj. Zdravka feliĉas dividi siajn rakontojn kun aliuloj. Kompare kun ŝia unua libro Bestoj en nia domo, kiu celis junajn infanojn, la nuna libro kontentigos pli aĝajn junulojn.
La libro, edukcela kaj informplena, finiĝas per vortareto kun la nomoj de birdoj kaj geografiaj nomoj de urboj, lagoj, landoj, kiujn ŝi esperantigis por faciligi la fonetikan legadon.

NOTO: La unua libro de Zdravka Metz, Bestoj en nia domo, nun aĉeteblas ĉe UEA, eldono MAS 2019, kaj ne plu pere de ESK. Bonvolu kontakti la libroservon de UEA por ricevi pliajn informojn.

ANTAŬAJ ELDONAĴOJ DE ESK

KRISTNASKAJ RAKONTOJ de Louis Fréchette

Tradukis en Esperanton: François Lorrain
Prezo: 23 CAD (papera eldono) / 14 CAD (elektonika eldono)
La libro havas 130 paĝojn, kun nigraj-blankaj ilustraĵoj de la kanada pentristo Frederick Simpson Coburn (1871–1960).

papere aŭ elektronike

Jen ses kristnaskaj rakontoj de Louis Fréchette [lui freŝet] (1839–1908), unu el la gravaj franckanadaj verkistoj de la 19a jarcento. Li aperigis ilin en 1899–1900, en versioj anglalingva kaj franclingva, ambaŭ de li mem verkitaj, kun la celo konigi la franckanadan kulturon al la ekstera mondo.

Li studis juron, sed poste aktivis ĉefe kiel ĵurnalisto kaj verkisto. Li estis, laŭ la tiamaj normoj, sufiĉe progresema homo. Krom siaj multnombraj gazetartikoloj, li multe publikigis, en diversaj ĝenroj : ĉefe poezion, sed ankaŭ teatraĵojn, rakontojn k.a.

————————

En neĝoŝtormo

[…] Ni reeniris la neĝveturilon, kaj, dum ni varme volvis nin en la « robojn » [t.e. en peltajn kovrilojn], la veturigisto vigle vipis siajn ĉevalojn, kiuj ĵetis sin antaŭen, nazbruante, tra la ventopelata neĝo.

La gastejestro ja pravis ; post malpli ol horo, ni blinde antaŭeniris sur nevetureblaj vojoj, en plena mallumo, envolvataj en tia neĝhajla torento, kian neniu vidinta neniam la samon povas imagi. Ni supreniris perpendiklajn krutaĵojn, sur kies suproj niaj ĉevaloj apenaŭ povis stari kontraŭ la vento, kaj poste ni devis malsupreniri en faŭkantajn abismojn, ankatajn de gigantaj abioj, kie la kompatindaj bestoj preskaŭ malaperis en la kirliĝanta neĝo.

Kompreneble, ni ne povis iri pli rapide ol paŝon post paŝo ; kaj, gvidate per nura instinkto, niaj ĉevaloj, lacegaj kaj blindigataj de algluiĝintaj hajleroj, pene plu stumblis kun pendaj kapoj, spiregante.

« Ĉu ni revenu malantaŭen ? » mi demandis al la veturigisto. « Evidentas, ke ni apenaŭ povas plu antaŭeniri. »

« Malantaŭeniri ! » ekkriis la kompatinda homo, kiu ŝajnis amare bedaŭri sian antaŭnelongan fanfaronadon ; « estas tro malfrue, sinjoro ; mi estas tiel blinda, kiel miaj ĉevaloj ; se reveni malantaŭen, ni riskus maltrafi la vojon, kaj, kun la vojo maltrafita, mi ne donus kvin cendojn por niaj tri haŭtoj. »

La kuracisto nenion diris.

Nia situacio fariĝis senespera ; ni povis nek malantaŭeniri, nek restadi en la sama loko, ĉar la vetero terure malplivarmiĝis, kaj, spite niajn dikajn peltojn, ni estis frostigitaj ĝis la ostoj. Ni povis nur antaŭeniri — ĉiuriske antaŭeniri. […]

(El Kristnaskaj rakontoj el franca Kanado de Louis Fréchette, 2a eldono, Montrealo, Esperanto-Societo Kebekia, 2013, pp. 48 s.)

NANATASIS de Robert Dutil

Franca originalo: Nanatasis
Tradukita el la franca de pluraj anoj de ESK
La tradukojn kunigis Zdravka Metz
Reviziis Edmond Brent
Eldonis Esperanto-Societo Kebekia – 2005

Prezo: 15 CAD

La vorto Nanatasis estas la nomo de la juna aŭtoĥtonino; Nanatasis, en abenaka lingvo, la vorto signifas kolibro kaj ankaῠ transformiĝanta.

La libro konsistas el dudek rakontoj, kiel fabeloj sur 112 paĝoj.
Soleca kanuanto decidas esplori grandan arbaron de la Alagaŝo regiono veturante sur rivero komence de aῠgusto, kiam la vetero belas kaj moskitoj estas malpli voremaj. Komence li ĝuis sian esploradon, tagon, sunon, renkontitajn bestojn. Unuloke, li devis transiri viglan akvofluon, sed li estis jam laca kaj li urĝis ripozi, sed…
La kanuanto priskribas sian vekiĝon pere de zumado de kolibro, post la akcidento kaj vundiĝo. Li sentis sunon, doloron sur la kapo, brakoj kaj ŝultro. La kanuo haltiĝis ĉe granda ŝtono, sed kiel vundita li ne povis daῠrigi remi. Tiele li renkontis junan knabinon Nanatasis.
Ŝi vivas en pura naturo, netuŝita de homo. La juna knabino provas kuraci kaj nutri la fremdulon laῠ sia tradicia maniero. Nanatasis, tre scivolema starigas multajn demandojn pri moderna civilizo. La eduka kanuanto respondas al la plej diverstemaj demandoj.
Nanatasis pleje miras pri armeoj kaj militoj kiujn ŝi ne konas parolante pri interkonsento kaj helpo de unu homo al la alia.
’’La traduko estas flua, akompanas ĝin dudeko da allogaj tutpaĝaj koloraj bildoj, reproduktitaj de akvarelaj pentraĵoj. Malkutima verko, konvena ankaῠ por junuloj. ’’
Recenzis Stefan MacGill
Post la rakontoj troviĝas du paĝa Abenaka-esperanta glosaro, kiu klarigas la signifojn de la abenakaj vortoj uzitajn en la rakontoj.

LA ETA PRINCO 

por aĉeti, vizitu tiun ĉi paĝon: https://esperanto.ca/index.php/la-eta-princo-eo/

Comments are closed.