Libroj

Esperanto-Societo Kebekia apogas eldonadon de verkoj en Esperanto.

Mendoj

Por mendi librojn, bonvolu sendi retmesaĝon al: mendoj[ĉe]esperanto.qc.ca. Oni kalkulos por vi la sendo kostojn.

Nepre certigu ke via en via mesaĝo troviĝu la jenaj informoj:

  • Via nomo
  • La nombro de ĉiuj libroj, kiujn vi ŝatus mendi
  • Kompleta adreso

Pagoj

Pagojn oni faru pere de PayPal al la adreso paiement[ĉe]esperanto.qc.ca.

Eldonaĵoj de ESK 2020

Multaj belaj eldonaĵoj estas preparitaj de ESK por eldoni en 2020, la jaro, kiam ni devis havi la UK-on. La UK prokrastiĝis je du jaroj, sed vi ne devas atendi du jarojn por aĉeti la eldonaĵojn – ĉiuj informoj kaj la maneiro aĉeti troviĝas en la retejo de ESK.

MARIA CHAPDELAINE Louis Hémon

Tradukis en Esperanton : Trefflé Mercier

Prezo: 14$ kanadaj

Rakonto el franca Kanado. 201 paĝa

La franca verkisto Louis Hémon priskribas la vivon de la familio Chapdelaine komence de la 20-a jarcento en Kebekio, kiam la francaj pioniroj konkeradis la teritorion norde de Péribonka.

Legante, oni konatiĝas kun la malfacila vivo de junaj viroj, kiuj forhakas netuŝitajn arbarojn en la vintra sezono :

« … dum la neĝo, la malvarmo, la vento, la furiozaj torentoj sieĝas lin, izolas lin kaj trudas al li iun lukton preskaŭ sen paῠzo. Li uzas sian vivon por vivi. »

(El la Antaῠparolo franca de Émile Boutroux, de la Franca Akademio.)

« kaj pri pena laboro sur la tero por semi kaj planti manĝaĵojn de la printempo ĝis la aῠtuno por nutri la familion. Tamen ekzistis vesperoj de ĝojo, kiam familianoj, najbaroj, geamikoj kuniĝadis, por interŝanĝi la novaĵojn pri konatoj, familianoj ; kiam ili muzikis, dancis kaj kantis havante plezuron. Tiam la unuaj amsentoj ĉe la juna Maria estis malsamaj ol hodiaῠaj ; tiam la demando estis, ĉu resti sur la tero, daῠrigi la konatan vivon, aῠ foriri al Usono, kie la vivo pli facilas en industriaj urboj kun klimato pli agrabla. Maria devis fari gravan decidon. Ŝi cerbumis, pri kial resti – por kaj kontra»

Ŝi diris : « Ni venis anta tricent jaroj kaj ni restis… Tiuj, kiuj kondukis nin ĉi tien povus reveni inter nin sen amareco kaj ĉagreno, ĉar, se estas vere, ke ni ne lernis multon, certe ni forgesis nenion. »

Historia romano eldonita en 1916 en Montrealo, kiu fariĝis populara en Kanado kaj en Francio, kaj estis tradukita en multajn lingvojn, kaj nun en la 15-an lingvon : Esperanton.

BESTA VERBARO

Normando Fleury

Besta Verbaro, aûtoro Normand Fleury, helpe de internacia esperantistaro, antaûparolo de Humphrey Tonkin, ilustris kolore Renaud Ducharme-Gilbert, eldonis Esperanto-Societo Kebekia, junio 2020.

La verbaro prezentas 38 verbojn rilatantaj al bestoj kiel ‘krokodili’. La 47 paĝa verbaro estas plene kolora. 

Prezo: 15$ kanadaj, 47 paĝa, triona rabato por mendo de pli ol 5 ekzempleroj.

Originala verko de Normando Fleury, kiu el unua kaj konata verbo en esperantujo « krokodili », kaj la verbo « sciuri » kreita dum la IJK en 1994 en Montrealo, kunigis pliajn tridekses bestonomajn verbojn.

Li okazigis diskutrondojn dum pluraj IJK-oj kaj aliaj renkontiĝoj, kie oni kune umis kaj kreis novajn verbojn.

Amuzaj koloraj desegnaĵoj, faritaj de la grafikisto Renaud Ducharme-Gilbert, bildigas al vi la signifon de la verboj. La desegnaĵoj, kun ofte integritaj verdaj steletoj, interesos eĉ etajn infanojn. Tiu libro povas servi por ili kiel aktiviga bildlibro: ili ja ŝatos ludi serĉante steletojn en ĉiu paĝo.

La libreto amuze invitas vin lingve uzi la verbojn… almenaŭ dum IJK, ĉar tie neniu ofendiĝos, se vi tion faros.

Profito el vendado iros al TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

BIRDOJ EN NIA KORTO

Zdravka Metz

Prezo: 30$ kanadaj

Originale verkita en Esperanto, la libro estas kolekto da rakontoj dividitaj en du temojn.

Birdoj en nia korto estas unu el dek du rakontoj pri la naturo. La aŭtoro malkovras novan aktivecon : observi la birdojn. Sed ŝi ankaŭ rakontas pri eventoj en kontakto kun aliaj bestoj : ĉevaloj, prociono, hundo, testudido.

En la dua parto de la libro sekvas dek ok rakontoj pri vojaĝoj. La verkistino rakontas pri la oftaj helpemaj esperantistoj, kiuj, dum ŝiaj vojaĝoj kaj tiuj de aliaj, « etendis la manon » en situacioj neplanitaj kaj neagrablaj, en kiuj tamen bone ĉio bone finiĝis.

La rakontoj, inspiritaj de veraj okazaĵoj, estas dediĉitaj al ŝiaj genepoj. Zdravka feliĉas dividi siajn rakontojn kun aliuloj. Kompare kun ŝia unua libro Bestoj en nia domo, kiu celis junajn infanojn, la nuna libro kontentigos pli aĝajn junulojn.

La libro, edukcela kaj informplena, finiĝas per vortareto kun la nomoj de birdoj kaj geografiaj nomoj de urboj, lagoj, landoj, kiujn ŝi esperantigis por faciligi la fonetikan legadon.

Titolo de la libro: NANATASIS

Aŭtoro: Robert Dutil   

franca originalo Nanatasis

Tradukita el la franca de pluraj anoj de ESK. La tradukojn kunigis Zdravka Metz.

Reviziis Edmond Brent

Eldonis Esperanto-Societo Kebekia 2005

Kosto: 15$

La vorto Nanatasis estas la nomo de la juna aῠtoĥtonino; Nanatasis, en abenaka lingvo, la vorto signifas kolibro kaj ankaῠ transformiĝanta.

La libro konsistas el dudek rakontoj, kiel fabeloj sur 112 paĝoj.

Soleca kanuanto decidas esplori grandan arbaron de la Alagaŝo regiono veturante sur rivero komence de aῠgusto, kiam la vetero belas kaj moskitoj estas malpli voremaj. Komence li ĝuis sian esploradon, tagon, sunon, renkontitajn bestojn. Unuloke, li devis transiri viglan akvofluon, sed li estis jam laca kaj li urĝis ripozi, sed…

La kanuanto priskribas sian vekiĝon pere de zumado de kolibro, post la akcidento kaj vundiĝo. Li sentis sunon, doloron sur la kapo, brakoj kaj ŝultro. La kanuo haltiĝis ĉe granda ŝtono, sed kiel vundita li ne povis daῠrigi remi. Tiele li renkontis junan knabinon Nanatasis.

Ŝi vivas en pura naturo, netuŝita de homo. La juna knabino provas kuraci kaj nutri la fremdulon laῠ sia tradicia maniero. Nanatasis, tre scivolema starigas multajn demandojn pri moderna civilizo. La eduka kanuanto respondas al la plej diverstemaj demandoj.

Nanatasis pleje miras pri armeoj kaj militoj kiujn ŝi ne konas parolante pri interkonsento kaj helpo de unu homo al la alia.

’’La traduko estas flua, akompanas ĝin dudeko da allogaj tutpaĝaj koloraj bildoj, reproduktitaj de akvarelaj pentraĵoj. Malkutima verko, konvena ankaῠ por junuloj. ’’

Recenzis Stefan MacGill

Post la rakontoj troviĝas du paĝa Abenaka-esperanta glosaro, kiu klarigas la signifojn de la abenakaj vortoj uzitajn en la rakontoj.

ELDONAĴOJ DE LA KANADA ESPERANTO-ASOCIO ANKAŬ AĈETEBLAJ PERE DE ESPEREANTO-SOCIETO KEBEKIA

GEORGO EKLERNAS ESPERANTON — John Huang 20 $ kanadaj


Jen fablo kiu rakontas kiel afabla sciuro fariĝas sciulo. Li vivas en lando de aceroj kiel Kanado kaj ŝatas provi ĉion kion li ekvidas. Iun tagon, Georgo konatiĝas kun Esperanto kaj pasiiĝas pri tiu lingvo; tio alkondukas al multaj mirindaj novaĵoj kaj strangaj renkontiĝoj. Ĉi-verkaĵo estas bela plenkolora fotolibro por ĉiuj aĝoj. La kovrila paĝo de Revuo Esperanto, julio 2022, montras tipan foton de la aŭtoro pri Georgo. La aĉetantoj ankaŭ ricevas senpagan ligilon al ĝia elektronika plurlingva versio kaj al ĝia filma versio.

BELA JOE — Margaret Marshall Saunders 25 $ kanadaj

KOVRILA BILDO BALDAŬ APERONTA

Aŭtobiografio de hundo, Bela Joe, eldonita en 1893, estis la unua kanada libro disvendiĝi je pli ol miliono da ekzempleroj kaj gajnis la unuan premion en konkurso de la Usona Humaneca Eduka Asocio. Ĝi estis nomita la plej bona rakonto pri la rilatoj inter homoj kaj bestoj ekde la eldono de Nigra Belulo (Black Beauty) de Anna Sewell. Bela Joe estas kortuŝa 226-paĝa rakonto kiun amas bestamantoj —kaj plenkreskaj kaj infanaj.

KANADA VERKARO — Wally du Temple 30 $ kanadaj por molkovrila eldono

Ĉi tiu dika libro enhavas vastan kolekton da tradukitaj ekstraktoj de kanadaj poemoj, eseoj, noveloj kaj romanoj el la anglalingva, franclingva kaj indiĝenaj literaturoj. Pluraj tradukantoj partoprenis dum pli ol du jaroj en la tasko ellabori kvazaŭan antologion de la kanadaj literaturoj. Enestas multaj ekscitaj kaj surprizaj malkovroj.

ALIAJ ELDONAĴOJ

Por La Eta Princo, kontaktu la Kanadan Esperanto-Asocion: libroservo@esperanto.ca.  Prezo por sendi ene de Kanado: 15 CAD + sendokostoj. Prezo por sendi ekster Kanado: 18 CAD + sendokostoj.  Prezo ekde 3 ekzempleroj: 12 CAD + sendokostoj.  https://esperanto.ca/index.php/la-eta-princo/

La libro Kristnaskaj Rakontoj aĉeteblas tra ĉi tiu paĝo (vidu sube). Pri ĉiuj aliaj eldonaĵoj, bonvolu kontakti nin rekte tra la kontaktilo.

Priskribo

Kristnaskaj rakontoj el franca Kanado

papere (14 $) aŭ elektronike (23 $)

Jen ses kristnaskaj rakontoj de Louis Fréchette [lui freŝet] (1839–1908), unu el la gravaj franckanadaj verkistoj de la 19a jarcento. Li aperigis ilin en 1899–1900, en versioj anglalingva kaj franclingva, ambaŭ de li mem verkitaj, kun la celo konigi la franckanadan kulturon al la ekstera mondo.

Li studis juron, sed poste aktivis ĉefe kiel ĵurnalisto kaj verkisto. Li estis, laŭ la tiamaj normoj, suĉe progresema homo. Krom siaj multnombraj gazetartikoloj, li multe publikigis, en diversaj ĝenroj : ĉefe poezion, sed ankaŭ teatraĵojn, rakontojn k.a.

La libro havas 130 paĝojn, kun nigraj-blankaj ilustraĵoj de la kanada pentristo Frederick Simpson Coburn (1871–1960).

————————

En neĝoŝtormo

[…] Ni reeniris la neĝveturilon, kaj, dum ni varme volvis nin en la « robojn » [t.e. en peltajn kovrilojn], la veturigisto vigle vipis siajn ĉevalojn, kiuj ĵetis sin antaŭen, nazbruante, tra la ventopelata neĝo.

La gastejestro ja pravis ; post malpli ol horo, ni blinde antaŭeniris sur nevetureblaj vojoj, en plena mallumo, envolvataj en tia neĝhajla torento, kian neniu vidinta neniam la samon povas imagi. Ni supreniris perpendiklajn krutaĵojn, sur kies suproj niaj ĉevaloj apenaŭ povis stari kontraŭ la vento, kaj poste ni devis malsupreniri en faŭkantajn abismojn, ankatajn de gigantaj abioj, kie la kompatindaj bestoj preskaŭ malaperis en la kirliĝanta neĝo.

Kompreneble, ni ne povis iri pli rapide ol paŝon post paŝo ; kaj, gvidate per nura instinkto, niaj ĉevaloj, lacegaj kaj blindigataj de algluiĝintaj hajleroj, pene plu stumblis kun pendaj kapoj, spiregante.

« Ĉu ni revenu malantaŭen ? » mi demandis al la veturigisto. « Evidentas, ke ni apenaŭ povas plu antaŭeniri. »

« Malantaŭeniri ! » ekkriis la kompatinda homo, kiu ŝajnis amare bedaŭri sian antaŭnelongan fanfaronadon ; « estas tro malfrue, sinjoro ; mi estas tiel blinda, kiel miaj ĉevaloj ; se reveni malantaŭen, ni riskus maltrafi la vojon, kaj, kun la vojo maltrafita, mi ne donus kvin cendojn por niaj tri haŭtoj. »

La kuracisto nenion diris.

Nia situacio fariĝis senespera ; ni povis nek malantaŭeniri, nek restadi en la sama loko, ĉar la vetero terure malplivarmiĝis, kaj, spite niajn dikajn peltojn, ni estis frostigitaj ĝis la ostoj. Ni povis nur antaŭeniri — ĉiuriske antaŭeniri. […]

(El Kristnaskaj rakontoj el franca Kanado de Louis Fréchette, 2a eldono, Montrealo, Esperanto-Societo Kebekia, 2013, pp. 48 s.)

Comments are closed.